OZNÁMENIE

ÉRTESÍTÉS

 

 

 

            

            

Vzor: Žiados o vydanie súhlasu (MZZO)

Nyomtatvány: Kérvény kisteljesítményű fűtési rendszer üzembehelyezéséhez

Južný región - Déli régió

http://www.rra-juznyregion.sk