Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa 4/2011

o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  2x7 b.j.  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Bíňač. 6/2011

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bíňa a určenie miesta a času zápisu detí...

Dodatok č . 3 k VZN č. 01/2008 obce Bíňa  č. 01/2008 o výške  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bíňa a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 6/2013

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a

o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Bíňa

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 7/2013

o určení miest na vylepovanie volebných plakátov počas

volebnej kampane na území obce Bíňa

Prevádzkový poriadok zberného dvora Bíňa

Domový poriadok bytovky

PRÍLOHY K VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovanie dotácií

z prostriedkov obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 1/2015

o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Bíňa

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných

v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

Dodatok k prevádzkovému poriadok zberného dvora Bíňa

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Bíňa č. 4/2016

o miestnom poplatku za rozvoj

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Bíňa č. 2/2016

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bíňa

Dodatok č. 2

Prevádzkového poriadku zberného dvora Bíňa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 1/2014 o poskytovaní soc. služieb.

Prílohy k VZN obce Bíňa č. 1/2014 o poskytovaní soc. služieb.

Priority rozvoja sociálnych služieb v obci Bíňa

VZN č. 1/2017 o umiestnení volebných plakátov v obci Bíňa

Smernica o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

VZN č. 2/2017 o ochrane pred povodňami na území obce Bíňa

VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2018

VZN č. 4/2017 o miestnych daniach na rok 2018 v obci Bíňa

VZN č. 5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné savebné odpady na kalendárny rok 2018 v obci Bíňa

VZN č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bíňa

VZN č. 7/2017 o organizácii miestneho referenda na území obce Bíňa

VZN č. 8/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Bíňa

VZN č. 9/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odbadmi na území obce Bíňa

VZN č. 10/2017 o držaní psov na území obce Bíňa

VZN č. 11/2017 o zrušení VZN č. 7/2011 o ochrane verejného poriadku

VZN č. 12/2017 o zrušen& VZN č. 3/2016 o chove a držaní zvierat na území obce Bíňa